EVENT. 지엔디아의 달 토끼 추격자
1등!
토마리★1 + 오즈캐쉬 20,000원 (1명)
jsb33**
2등!
러블리토비★1 + 오즈캐쉬 10,000원 (1명)
sp04**
3등!
루세리아의 귀걸이 + 루세리아의 망토(강화 내구도 200, Lv 체력+1, 행운+1) (1명)
lovely33**
추첨!
토마리 토끼 인형 (10명)
sung__62** (네이버) dlatndud** moo8** tn21** yeop72**
younu10** dbstjfl** yuuta** (네이버) k19946** hjhj21**